Leveringsvoorwaarden Mofundus BV

Artikel 1    Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Mofundus BV en opdrachtgevers betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, implementatieprogramma's, Experience en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woord, hierna te noemen "begeleiding".
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Mofundus BV

 3.  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Persoonlijk doelstellend gesprek: gesprek waarin de leerdoelen van de training
    met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd. Dit gesprek maakt
    deel uit van de training en is een voorwaarde voor deelname.
  • Startmoment van de begeleiding: de eerste begeleidingsdag
  • Honorarium: het factuurbedrag voor de begeleiding
  • Annuleren: het beëindigen van de opdracht voor een begeleiding of verplaatsen van het startmoment van de begeleiding

 4. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij door Mofundus BV schriftelijk aanvaard.

Artikel 2    Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Mofundus BV en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijving- of aanmeldingsformulier, door het door Mofundus BV en de opdrachtgever getekende schriftelijke contract of door schriftelijke bevestiging door Mofundus BV aan de opdrachtgever van diens e-mail verzonden aanmelding of opdracht. Het honorarium verbonden aan de overeenkomst is bindend.
Artikel 3    Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever
 1.  De opdrachtgever voor een begeleiding heeft het recht deelname aan, of opdracht voor een begeleiding te annuleren per aangetekend verzonden brief.
 2. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 6 weken voor aanvang van de eerste begeleidingsdag kosteloos geschieden, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. Bij annulering korter dan zes weken voor aanvang van de eerste begeleidingsdag is de opdrachtgever verplicht 100% van het overeengekomen begeleidingsgeld te vergoeden. Indien de begeleidingsopdracht bestaat uit een periode langer dan 6 maanden geldt een maximaal bedrag gelijk aan het begeleidingsgeld in de eerste 6 maanden van de begeleidingsopdracht.

 4. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) na aanvang van de begeleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de begeleiding deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

 5. Het persoonlijk doelstellend gesprek kan tot 2 werkdagen voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing binnen 2 werkdagen voor aanvang van het gesprek zal 210,00 Euro excl. BTW in rekening worden gebracht. Indien de deelnemer voor het geplande persoonlijk doelstellend gesprek niet aanwezig is, wordt er eveneens 210,00 Euro excl. BTW in rekening gebracht.

Artikel 4        Annulering door Mofundus BV

Mofundus BV heeft het recht zonder opgave van redenen de begeleiding te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Mofundus BV betaalde bedrag.

Artikel 5        Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de begeleiding laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan Mofundus BV wordt meegedeeld. Voorwaarden voor de vervanging is dat het plannen van een in het begeleidingstraject opgenomen persoonlijk doelstellend gesprek nog mogelijk is. Vervanging na de start van de begeleiding is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Mofundus BV op grond van artikel 4.

Artikel 6         Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 7         Betaling

 1. Mofundus BV brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde begeleidingsgeld te voldoen een maand voor de aanvang van de begeleiding, doch uiterlijk 10 dagen na de facturering op de door Mofundus BV aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Mofundus BV, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2.  De reis- en verblijfskosten evenals eventuele verplichte literatuur in verband met deelname aan een begeleiding van een deelnemer zijn in het begeleidingsgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

 3. De reis- en verblijfskosten van de Mofundus BV vertegenwoordiger(s) worden aan opdrachtgever in rekening gebracht indien daarvan in de schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 2 melding gemaakt wordt. Deze reis- en verblijfskostenfactuur zijn door opdrachtgever te voldoen uiterlijk 14 dagen na de factureringsdatum.

 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Mofundus BV steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Mofundus BV gerechtigd de uitvoering van de begeleiding onmiddellijk op te schorten.

 5. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Mofundus BV alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, evenals de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen ten minste 17% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 150,00 Euro.

Artikel 8        Opschorting en ontbinding

Mofundus BV heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) aan een begeleiding of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 9       Aansprakelijkheid

 1. Mofundus BV spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Mofundus BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

 3. Buiten de in lid 2. bedoelde gevallen is aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakend prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een maximale periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan 11.344 Euro.

 4. Mofundus BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vermogensschade, gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

 5. Mofundus BV zal niet aansprakelijk worden gesteld inden de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 10      Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door Mofundus BV uitgegeven brochures, projectmateriaal en begeleidingsmateriaal berust bij Mofundus BV, tenzij een ander auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mofundus BV zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Mofundus BV, berust uitsluitend bij Mofundus BV.

Artikel 11      Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Mofundus BV en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Zutphen.